Xây dựng tài liệu giảng dạy

Xây dựng & chuẩn hóa nội dung – tài liệu giảng dạy

1. Xây dựng bộ tài liệu giảng dạy cho doanh nghiệp ứng dụng trong đào tạo nội bộ
2. Số hóa nội dung giảng dạy tích hợp lên các hệ thống LMS
3. Khung năng lực & lộ trình đào tạo cho cá nhân, phòng ban & tổ chức
4. Chuẩn hóa hệ thống – quy trình – chính sách cho đào tạo nội bộ
5. Thiết kế nội dung giảng dạy chuyên nghiệp cho cá nhân có nhu cầu